Tietosuojaseloste

Tämä on Siivous ja kiinteistöhuolto Sirpa Nevalaisen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.3.2018. Viimeisin muutos 15.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

  • Siivous ja Kiinteistöhuolto Sirpa Nevalainen
  • Torikuja 2 L 3, 21200 Raisio
  • info@sirpanevalainen.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Sirpa Nevalainen
  • sirpa@sirpanevalainen.fi
  • Torikuja 2 L 3, 21200 Raisio

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri & työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän tuottamien ja tarjoamien palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi varausten, laskutuksen, perinnän, luotonvalvonnan asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä olevaa tietoa voidaan käyttää myös tarjousten, kampanjoiden ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen sekä muun kohdennetun markkinoinnin yhteydessä.

Asiakasrekisteriin talletettuja, jäljempänä eriteltyjä tietoja voidaan käyttää henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellä mainitun lisäksi seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen;

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikollisen toiminnan ja väärinkäytösten selvittäminen sekä ennalta ehkäiseminen;

Markkina- ja muut tutkimukset, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot ovat asiakas, sopimussuhde ja kohdekohtaisia. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta tai työntekijästä: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus ja/tai veronumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään asiakkaalta tai hänen edustajaltaan ja työntekijältä työsopimusta laadittaessa. Tämän pois sulkematta voidaan tietoja tallentaa tai päivittää vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä lainmukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten työntekijöille siinä määrin kuin ne ovat työn suorittamisen kannalta välttämättömiä sekä yhteistyökumppaneiden kanssa mikäli se on työn suorittamisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi tietoja luovutetaan viranomaisille laissa määritellyn mukaisesti.

Asiakastietoja voidaan lisäksi siirtää ja tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tämän poissulkematta tietoja voidaan siirtää lain sallimissa tapauksissa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Henkilötietoaineistoa säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain Sirpa ja Mikko Nevalaisella. Kohteessa on manuaalisten tietojen hävitystä varten paperisilppuri ja tietoturvalaatikko.

Rekisterinpitäjän toimitilassa on myös hälytysvalvonta. Tilassa on liiketunnistimet, ovitunnistimet ja kameravalvonta. Nämä palvelut ovat tilattu Sector Alarm Oy:lta.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tietojärjestelmissä tai vastaavissa digitaalisissa tallennusmuodoissa olevat tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla rajaten pääsy vain sellaisille henkilöillä, joiden työtehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

10. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla ja työntekijällä on aina oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot osoittamalla kirjallinen ja allekirjoituksella varustettu pyyntö yllä mainittuun osoitteeseen. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi asiakas/työntekijä esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjällä on myös oikeus ryhtyä oma-aloitteisesti virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamiseen.

B. Kielto-oikeus

Lain mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä hänen tietojaan suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Kieltoasioissa rekisteröidyn tulee olla yhteydessä suoraan rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön sähköpostitse tai postitse.

Tilaa uutiskirjeemme!

Tilaa uutiskirjeemme!

Uutiskirjeitä lähetämme satunnaisesti, kun meillä on jotakin ajankohtaista kerrottavaa, tai vaikka hyviä tuote- ja palvelutarjouksia.

Uutiskirjeen tilaus onnistui, kiitos.